Advanced Search

EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Citation: Wan, W. X., Wang, C., Li, C. L., Wei, Y. and Liu, J. J. (2020). The payloads of planetary physics research onboard China’s First Mars Mission (Tianwen-1). Earth Planet. Phys., 4(4), 331–332doi: 10.26464/epp2020052

2020, 4(4): 331-332. doi: 10.26464/epp2020052

The payloads of planetary physics research onboard China’s First Mars Mission (Tianwen-1)

1. 

Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China

2. 

National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China

3. 

National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China

Corresponding author: JianJun Liu, liujj@nao.cas.cn

Received Date: 2020-04-24
Web Publishing Date: 2020-07-31

Key words: Mars, Tianwen-1, payload

Chinese Geophysical Society. (2020). In memory of professor Weixing Wan. Earth Planet. Phys., 4(4), 329–330. https://doi.org/10.26464/epp2020051

Kong, L. G., Zhang, A. B., Tian. Z., Zheng, X. Z., Wang, W. J., Liu, B., Wurz, P., Piazza, D., Etter, A., Su, B., An, Y. Y., Ding, J. J., Li, W. Y., Liu, Y., Li, L., Li, Y. R., Tan, X. and Sun Y. Q. (2020). Mars Ion and Neutral Particle Analyzer (MINPA) for Chinese Mars Exploration Mission (Tianwen-1): Design and ground calibration. Earth Planet. Phys., 4(4), 333–344. https://doi.org/10.26464/epp2020053

Li, C. L., Liu, J. J., Geng, Y., Cao, J. B., Zhang, T. L., Fang, G. Y., Yang, J. F., Shu, R., Zou, Y. L., … Ouyang, Z. Y. (2018). Scientific objectives and payload configuration of China's first mars exploration mission. J. Deep Space Explor. (in Chinese) , 5(5), 406–413. https://doi.org/10.15982/j.issn.2095-7777.2018.05.002

Li, C. L., Wang, C., Wei, Y., and Lin, Y. T. (2019). China’s present and future lunar exploration program. Science, 365(6450), 238–239. https://doi.org/10.1126/science.aax9908

Liu, J. J., Su, Y., Zuo, W., Ren, X., Kong, D. Q., Wen, W. B., Zhang, H. B., and Li, C. L. (2018). Ground research and application system of China's first mars exploration mission. J. Deep Space Explor. (in Chinese) , 5(5), 414–425. https://doi.org/10.15982/j.issn.2095-7777.2018.05.003

Liu, K., Zhang, T. L., Hao, X. J., Li, Y. R., Pan, Z. H., Chen, M. M., Hu, X. W., Shen, C. L. and Wang, Y. M. (2020). Mars orbiter magnetometer on Board Tianwen-1. Earth Planet. Phys., 4(4), 384–389. https://doi.org/10.26464/epp2020058

Peng, Y. Q., Zhang, L. B., Cai, Z. G., Wang, Z. G., Jiao, H. L., Wang, D. L., Yang, X. T., Wang, L. G., Tan, X., Wang, F., Fang, J., Sun, Z. L., Feng, H. L., Huang, X. R., Zhu, Y., Chen, M., Li, L. H., and Li, Y. H. (2020). Overview of the Mars climate station for Tianwen-1 mission. Earth Planet. Phys., 4(4), 371–383. https://doi.org/10.26464/epp2020057

Tang, S. W., Wang, Y., Zhao, H. Y., Fang, F., Qian, Y., Zhang, Y. J., Yang, H. B., Li, C. H., Fu, Q., Kong, J., Hu, X. Y., Su, H., Sun, Z. Y., Yu, Y. H., Zhang, B. M., Sun, Y., and Sun, Z. P. (2020). Calibration of Mars Energetic Particle Analyzer (MEPA). Earth Planet. Phys., 4(4), 355–363. https://doi.org/10.26464/epp2020055

Wan, W. X., Wang, C., Li, C. L., and Wei, Y. (2020). China’s first mission to Mars. Nat. Astron., 4(7), 721. https://doi.org/10.1038/s41550-020-1148-6

Wei, Y. (2020). Weixing Wan. Nat. Astron., 4(7), 637–638. https://doi.org/10.1038/s41550-020-1140-1

Wei, Y., Yao, Z. H., and Wan, W. X. (2018). China’s roadmap for planetary exploration. Nat. Astron., 2(5), 346–348. https://doi.org/10.1038/s41550-018-0456-6

Yu, G. B., Liu, E. H., Liu, G. L., Zhou, L., Zeng, J. Z., Chen, Y. P., Zhou, X. D., Zhao, R. J., and Zhu, S. Y. (2020). Moderate Resolution Imaging Camera (MoRIC) of China’s First Mars Mission Tianwen-1. Earth Planet. Phys., 4(4), 364–370. https://doi.org/10.26464/epp2020056

Zhou, B., Shen, S. X., Lu, W., Liu, Q., Tang, C. J., Li, S. D., and Fang, G. Y. (2020). The Mars rover subsurface penetrating radar onboard China's Mars 2020 mission. Earth Planet. Phys., 4(4), 345–354. https://doi.org/10.26464/epp2020054

[1]

Kai Liu, XinJun Hao, YiRen Li, TieLong Zhang, ZongHao Pan, ManMing Chen, XiaoWen Hu, Xin Li, ChengLong Shen, YuMing Wang, 2020: Mars Orbiter magnetometer of China’s First Mars Mission Tianwen-1, Earth and Planetary Physics, 4, 384-389. doi: 10.26464/epp2020058

[2]

YongQing Peng, LeiBo Zhang, ZhiGuo Cai, ZhaoGang Wang, HaiLong Jiao, DongLi Wang, XianTao Yang, LianGuo Wang, Xu Tan, Feng Wang, Jing Fang, ZhouLu Sun, HongLiang Feng, XiaoRui Huang, Yan Zhu, Ming Chen, LiangHai Li, YanHua Li, 2020: Overview of the Mars climate station for Tianwen-1 mission, Earth and Planetary Physics, 4, 371-383. doi: 10.26464/epp2020057

[3]

ShuWen Tang, Yi Wang, HongYun Zhao, Fang Fang, Yi Qian, YongJie Zhang, HaiBo Yang, CunHui Li, Qiang Fu, Jie Kong, XiangYu Hu, Hong Su, ZhiYu Sun, YuHong Yu, BaoMing Zhang, Yu Sun, ZhiPeng Sun, 2020: Calibration of Mars Energetic Particle Analyzer (MEPA), Earth and Planetary Physics, 4, 355-363. doi: 10.26464/epp2020055

[4]

LingGao Kong, AiBing Zhang, Zhen Tian, XiangZhi Zheng, WenJing Wang, Bin Liu, Peter Wurz, Daniele Piazza, Adrian Etter, Bin Su, YaYa An, JianJing Ding, WenYa Li, Yong Liu, Lei Li, YiRen Li, Xu Tan, YueQiang Sun, 2020: Mars Ion and Neutral Particle Analyzer (MINPA) for Chinese Mars Exploration Mission (Tianwen-1): Design and ground calibration, Earth and Planetary Physics, 4, 333-344. doi: 10.26464/epp2020053

[5]

JianPing Huang, JunGang Lei, ShiXun Li, ZhiMa Zeren, Cheng Li, XingHong Zhu, WeiHao Yu, 2018: The Electric Field Detector (EFD) onboard the ZH-1 satellite and first observational results, Earth and Planetary Physics, 2, 469-478. doi: 10.26464/epp2018045

[6]

JunYi Wang, XinAn Yue, Yong Wei, WeiXing Wan, 2018: Optimization of the Mars ionospheric radio occultation retrieval, Earth and Planetary Physics, 2, 292-302. doi: 10.26464/epp2018027

[7]

Bin Zhou, ShaoXiang Shen, Wei Lu, YuXi Li, Qing Liu, ChuanJun Tang, ShiDong Li, GuangYou Fang, 2020: The Mars rover subsurface penetrating radar onboard China's Mars 2020 mission, Earth and Planetary Physics, 4, 345-354. doi: 10.26464/epp2020054

[8]

ZiChuan Li, Jun Cui, Jing Li, XiaoShu Wu, JiaHao Zhong, FaYu Jiang, 2020: Solar control of CO2 + ultraviolet doublet emission on Mars, Earth and Planetary Physics, 4, 543-549. doi: 10.26464/epp2020064

[9]

Jun Cui, ZhaoJin Rong, Yong Wei, YuMing Wang, 2020: Recent investigations of the near-Mars space environment by the planetary aeronomy and space physics community in China, Earth and Planetary Physics, 4, 1-3. doi: 10.26464/epp2020001

[10]

YuTian Cao, Jun Cui, XiaoShu Wu, JiaHao Zhong, 2020: Photoelectron pitch angle distribution near Mars and implications on cross terminator magnetic field connectivity, Earth and Planetary Physics, 4, 17-22. doi: 10.26464/epp2020008

[11]

XinZhou Li, ZhaoJin Rong, JiaWei Gao, Yong Wei, Zhen Shi, Tao Yu, WeiXing Wan, 2020: A local Martian crustal field model: Targeting the candidate landing site of the 2020 Chinese Mars Rover, Earth and Planetary Physics, 4, 420-428. doi: 10.26464/epp2020045

[12]

Chi-Fong Wong, Kim-Chiu Chow, Kwing L. Chan, Jing Xiao, Yemeng Wang, 2021: Some features of effective radius and variance of dust particles in numerical simulations of the dust climate on Mars, Earth and Planetary Physics, 5, 11-18. doi: 10.26464/epp2021005

[13]

GuoBin Yu, EnHai Liu, GuangLin Liu, Li Zhou, JunZhe Zeng, YuanPei Chen, XiangDong Zhou, RuJin Zhao, ShunYi Zhu, 2020: Moderate Resolution Imaging Camera (MoRIC) of China’s First Mars Mission Tianwen-1, Earth and Planetary Physics, 4, 364-370. doi: 10.26464/epp2020056

[14]

Hao Gu, Jun Cui, ZhaoGuo He, JiaHao Zhong, 2020: A MAVEN investigation of O++ in the dayside Martian ionosphere, Earth and Planetary Physics, 4, 11-16. doi: 10.26464/epp2020009

[15]

Deepak Singh, 2020: Impact of surface Albedo on Martian photochemistry, Earth and Planetary Physics, 4, 206-211. doi: 10.26464/epp2020025

[16]

XiaoShu Wu, Jun Cui, YuTian Cao, WeiQin Sun, Qiong Luo, BinBin Ni, 2020: Response of photoelectron peaks in the Martian ionosphere to solar EUV/X-ray irradiance, Earth and Planetary Physics, 4, 390-395. doi: 10.26464/epp2020035

[17]

LongKang Dai, Jun Cui, DanDan Niu, Hao Gu, YuTian Cao, XiaoShu Wu, HaiRong Lai, 2021: Is Solar Wind electron precipitation a source of neutral heating in the nightside Martian upper atmosphere?, Earth and Planetary Physics, 5, 1-10. doi: 10.26464/epp2021012

[18]

MeiJuan Yao, Jun Cui, XiaoShu Wu, YingYing Huang, WenRui Wang, 2019: Variability of the Martian ionosphere from the MAVEN Radio Occultation Science Experiment, Earth and Planetary Physics, 3, 283-289. doi: 10.26464/epp2019029

[19]

XiaoShu Wu, Jun Cui, Jiang Yu, LiJuan Liu, ZhenJun Zhou, 2019: Photoelectron balance in the dayside Martian upper atmosphere, Earth and Planetary Physics, 3, 373-379. doi: 10.26464/epp2019038

[20]

MengHao Fu, Jun Cui, XiaoShu Wu, ZhaoPeng Wu, Jing Li, 2020: The variations of the Martian exobase altitude, Earth and Planetary Physics, 4, 4-10. doi: 10.26464/epp2020010

Article Metrics
  • PDF Downloads()
  • Abstract views()
  • HTML views()
  • Cited by(0)
Catalog

Figures And Tables

The payloads of planetary physics research onboard China’s First Mars Mission (Tianwen-1)

WeiXing Wan, Chi Wang, ChunLai Li, Yong Wei, JianJun Liu