Advanced Search

EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Citation: XueMei Zhang, GuangBao Du, Jie Liu, ZhiGao Yang, LiYe Zou, XiYan Wu, 2018: An M6.9 earthquake at Mainling, Tibet on Nov.18, 2017, Earth and Planetary Physics, 2, 84-85. http://doi.org/10.26464/epp2018009

2018, 2(1): 84-85. doi: 10.26464/epp2018009

SOLID EARTH: SEISMOLOGY

An M6.9 earthquake at Mainling, Tibet on Nov.18, 2017

1. 

China Earthquake Networks Center, Beijing 100045, China

2. 

Institute of Geology, Chinese Earthquake Administration, Beijing 100029, China

Corresponding author: Jie Liu, liujie@seis.ac.cn

Received Date: 2017-11-18
Web Publishing Date: 2017-11-24

Key words: Mainling M6.9 earthquake, focal mechanism, aftershock

Kanamori H, Rivera L. Source inversion of W phase: Speeding of seismic tsunami warning. Geophys. J. Int., 2008, 175(1): 222–238 doi: 10.1111/gji.2008.175.issue-1

Xu X, Han Z, Yang X, et al. (2016). Seismotectonic Map in China and Its Adjacent Regions (in Chinese). Beijing: Seismogical Press.

[1]

Feng Long, GuiXi Yi, SiWei Wang, YuPing Qi, Min Zhao, 2019: Geometry and tectonic deformation of the seismogenic structure for the 8 August 2017 MS 7.0 Jiuzhaigou earthquake sequence, northern Sichuan, China, Earth and Planetary Physics, 3, 253-267. doi: 10.26464/epp2019027

[2]

ZhiGao Yang, Jie Liu, Xue-Mei Zhang, WenZe Deng, GuangBao Du, XiYan Wu, 2021: A preliminary report of the Yangbi, Yunnan, MS6.4 earthquake of May 21, 2021, Earth and Planetary Physics, 5, 362-364. doi: 10.26464/epp2021036

[3]

Zhi Wei, LianFeng Zhao, XiaoBi Xie, JinLai Hao, ZhenXing Yao, 2018: Seismic characteristics of the 15 February 2013 bolide explosion in Chelyabinsk, Russia, Earth and Planetary Physics, 2, 420-429. doi: 10.26464/epp2018039

[4]

JianHui Tian, Yan Luo, Li Zhao, 2019: Regional stress field in Yunnan revealed by the focal mechanisms of moderate and small earthquakes, Earth and Planetary Physics, 3, 243-252. doi: 10.26464/epp2019024

[5]

Pan Yan, ZhiYong Xiao, YiZhen Ma, YiChen Wang, Jiang Pu, 2019: Formation mechanism of the Lidang circular structure in the Guangxi Province, Earth and Planetary Physics, 3, 298-304. doi: 10.26464/epp2019031

[6]

DaHu Li, ZhiFeng Ding, Yan Zhan, PingPing Wu, LiJun Chang, XiangYu Sun, 2021: Upper crustal velocity and seismogenic environment of the M7.0 Jiuzhaigou earthquake region in Sichuan, China, Earth and Planetary Physics, 5, 348-361. doi: 10.26464/epp2021038

[7]

YuLan Li, BaoShan Wang, RiZheng He, HongWei Zheng, JiangYong Yan, Yao Li, 2018: Fine relocation, mechanism, and tectonic indications of middle-small earthquakes in the Central Tibetan Plateau, Earth and Planetary Physics, 2, 406-419. doi: 10.26464/epp2018038

[8]

Yue Shen, QiuYu Wang, WeiLong Rao, WenKe Sun, 2022: Spatial distribution characteristics and mechanism of nonhydrological time-variable gravity in China continent, Earth and Planetary Physics, 6, 96-107. doi: 10.26464/epp2022009

[9]

Chao Wei, Lei Dai, SuPing Duan, Chi Wang, YuXian Wang, 2019: Multiple satellites observation evidence: High-m Poloidal ULF waves with time-varying polarization states, Earth and Planetary Physics, 3, 190-203. doi: 10.26464/epp2019021

[10]

YiJian Zhou, ShiYong Zhou, JianCang Zhuang, 2018: A test on methods for MC estimation based on earthquake catalog, Earth and Planetary Physics, 2, 150-162. doi: 10.26464/epp2018015

[11]

Qi Zhang, YongHong Zhao, Hang Wang, Muhammad Irfan Ehsan, JiaYing Yang, Gang Tian, AnDong Xu, Ru Liu, YanJun Xiao, 2020: Evolution of the deformation field and earthquake fracture precursors of strike-slip faults, Earth and Planetary Physics, 4, 151-162. doi: 10.26464/epp2020021

[12]

Yi-Ching Lo, Li Zhao, XiWei Xu, Ji Chen, Shu-Huei Hung, 2018: The 13 November 2016 Kaikoura, New Zealand earthquake: rupture process and seismotectonic implications, Earth and Planetary Physics, 2, 139-149. doi: 10.26464/epp2018014

[13]

WeiMin Wang, JianKun He, JinLai Hao, ZhenXing Yao, 2018: Preliminary result for the rupture process of Nov.13, 2017, Mw7.3 earthquake at Iran-Iraq border, Earth and Planetary Physics, 2, 82-83. doi: 10.26464/epp2018008

[14]

LiSheng Xu, Xu Zhang, ChunLai Li, 2018: Which velocity model is more suitable for the 2017 MS7.0 Jiuzhaigou earthquake?, Earth and Planetary Physics, 2, 163-169. doi: 10.26464/epp2018016

[15]

ZhiKun Ren, ZhuQi Zhang, PeiZhen Zhang, 2018: Different earthquake patterns for two neighboring fault segments within the Haiyuan Fault zone, Earth and Planetary Physics, 2, 67-73. doi: 10.26464/epp2018006

[16]

HaiLin Du, Xu Zhang, LiSheng Xu, WanPeng Feng, Lei Yi, Peng Li, 2018: Source complexity of the 2016 MW7.8 Kaikoura (New Zealand) earthquake revealed from teleseismic and InSAR data, Earth and Planetary Physics, 2, 310-326. doi: 10.26464/epp2018029

[17]

Xu Zhang, Zhen Fu, LiSheng Xu, ChunLai Li, Hong Fu, 2019: The 2018 MS 5.9 Mojiang Earthquake: Source model and intensity based on near-field seismic recordings, Earth and Planetary Physics, 3, 268-281. doi: 10.26464/epp2019028

[18]

YaLi Wang, Tao Xie, YanRu An, Chong Yue, JiuYang Wang, Chen Yu, Li Yao, Jun Lu, 2019: Characteristics of the coseismic geomagnetic disturbances recorded during the 2008 Mw 7.9 Wenchuan Earthquake and two unexplained problems, Earth and Planetary Physics, 3, 435-443. doi: 10.26464/epp2019043

[19]

Ru Liu, YongHong Zhao, JiaYing Yang, Qi Zhang, AnDong Xu, 2019: Deformation field around a thrust fault: A comparison between laboratory results and GPS observations of the 2008 Wenchuan earthquake, Earth and Planetary Physics, 3, 501-509. doi: 10.26464/epp2019047

[20]

Feng Long, ZhiWei Zhang, YuPing Qi, MingJian Liang, Xiang Ruan, WeiWei Wu, GuoMao Jiang, LongQuan Zhou, 2020: Three dimensional velocity structure and accurate earthquake location in Changning–Gongxian area of southeast Sichuan, Earth and Planetary Physics, 4, 163-177. doi: 10.26464/epp2020022

Article Metrics
  • PDF Downloads()
  • Abstract views()
  • HTML views()
  • Cited by(0)
Catalog

Figures And Tables

An M6.9 earthquake at Mainling, Tibet on Nov.18, 2017

XueMei Zhang, GuangBao Du, Jie Liu, ZhiGao Yang, LiYe Zou, XiYan Wu