EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Three dimensional velocity structure and accurate earthquake location in Changning–Gongxian area of southeast Sichuan
Feng Long, ZhiWei Zhang, YuPing Qi, MingJian Liang, Xiang Ruan, WeiWei Wu, GuoMao Jiang, LongQuan Zhou
2020, 4(2): 163-177. doi: 10.26464/epp2020022
Keywords: southeastern Sichuan, Sichuan Basin, three-dimensional velocity structure, earthquake precise location
Geometry and tectonic deformation of the seismogenic structure for the 8 August 2017 MS 7.0 Jiuzhaigou earthquake sequence, northern Sichuan, China
Feng Long, GuiXi Yi, SiWei Wang, YuPing Qi, Min Zhao
2019, 3(3): 253-267. doi: 10.26464/epp2019027
Keywords: MS 7.0 Jiuzhaigou earthquake sequence, relocation, focal mechanism, seismogenic structure geometry, tectonic deformation

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net