EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

3-D shear wave velocity structure in the shallow crust of the Tan-Lu fault zone in Lujiang, Anhui, and adjacent areas, and its tectonic implications
Cheng Li, HuaJian Yao, Yuan Yang, Song Luo, KangDong Wang, KeSong Wan, Jian Wen, Bin Liu
2020, 4(3): 317-328. doi: 10.26464/epp2020026
Keywords: Tan-Lu fault zone, Lujiang of Anhui, ambient noise tomography, shallow crust structure, intrusive rocks

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net