EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Energetic electron detection packages on board Chinese navigation satellites in MEO
YuGuang Ye, Hong Zou, Qiu-Gang Zong, HongFei Chen, JiQing Zou, WeiHong Shi, XiangQian Yu, WeiYing Zhong, YongFu Wang, YiXin Hao, ZhiYang Liu, XiangHong Jia, Bo Wang, XiaoPing Yang, XiaoYun Hao
2021, 5(2): 158-179. doi: 10.26464/epp2021021
Keywords: radiation belts, energetic electron detection, Pin-hole technology, Chinese navigation satellites, MEO, internal charging
A method of estimating the Martian neutral atmospheric density at 130 km, and comparison of its results with Mars Global Surveyor and Mars Odyssey aerobraking observations based on the Mars Climate Database outputs
JunFeng Qin, Hong Zou, YuGuang Ye, YongQiang Hao, JinSong Wang, Erling Nielsen
2020, 4(4): 408-419. doi: 10.26464/epp2020038
Keywords: Martian upper atmosphere, Mars Climate Database v4.3, aerobraking observations, Mars global circulation

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net