EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Cretaceous–Cenozoic regional stress field evolution from borehole imaging in the southern Jinzhou area, western Liaoning, North China Craton
ChengWei Yang, ChengHu Wang, GuiYun Gao, Pu Wang
2022, 6(1): 123-134. doi: 10.26464/epp2022001
Keywords: stress field, tensile fracture, borehole, southern Jinzhou, North China Craton

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net