EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Preliminary experimental results by the prototype of Sanya Incoherent Scatter Radar
XinAn Yue, WeiXing Wan, Han Xiao, LingQi Zeng, ChangHai Ke, BaiQi Ning, Feng Ding, BiQiang Zhao, Lin Jin, Chen Li, MingYuan Li, JunYi Wang, HongLian Hao, Ning Zhang
2020, 4(6): 579-587. doi: 10.26464/epp2020063
Keywords: incoherent scatter radar, SYISR, ionosphere, phased array, beam direction, tropospheric wind, meteor
First results of optical meteor and meteor trail irregularity from simultaneous Sanya radar and video observations
GuoZhu Li, BaiQi Ning, Ao Li, SiPeng Yang, XiuKuan Zhao, BiQiang Zhao, WeiXing Wan
2018, 2(1): 15-21. doi: 10.26464/epp2018002
Keywords: meteor, ionosphere, radar, non-specular echo

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net