EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

3-D shear wave velocity structure in the shallow crust of the Tanlu fault zone in Lujiang, Anhui, and adjacent areas, and its tectonic implications
Cheng Li, HuaJian Yao, Yuan Yang, Song Luo, KangDong Wang, KeSong Wan, Jian Wen, Bin Liu
doi: 10.26464/epp2020026
Keywords: Tanlu fault zone, Lujiang of Anhui, ambient noise tomography, shallow crust structure, intrusive rocks

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net