EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Observation of CO2++ dication in the dayside Martian upper atmosphere
Hao Gu, Jun Cui, DanDan Niu, LongKang Dai, JianPing Huang, XiaoShu Wu, YongQiang Hao, Yong Wei
doi: 10.26464/epp2020036
Keywords: MAVEN, Martian ionosphere, dication
Variability of the Martian ionosphere from the MAVEN Radio Occultation Science Experiment
MeiJuan Yao, Jun Cui, XiaoShu Wu, YingYing Huang, WenRui Wang
2019, 3(4): 283-289. doi: 10.26464/epp2019029
Keywords: Mars, planetary ionospheres, radio occultation
Photoelectron balance in the dayside Martian upper atmosphere
XiaoShu Wu, Jun Cui, Jiang Yu, LiJuan Liu, ZhenJun Zhou
2019, 3(5): 373-379. doi: 10.26464/epp2019038
Keywords: Mars, Photoelectron, MAVEN
Photoelectron pitch angle distribution near Mars and implications on cross terminator magnetic field connectivity
YuTian Cao, Jun Cui, XiaoShu Wu, JiaHao Zhong
2020, 4(1): 17-22. doi: 10.26464/epp2020008
Keywords: Mars, MAVEN, photoelectron, Day-to-night transport
The variations of the Martian exobase altitude
MengHao Fu, Jun Cui, XiaoShu Wu, ZhaoPeng Wu, Jing Li
2020, 4(1): 4-10. doi: 10.26464/epp2020010
Keywords: Mars, Exobase, MAVEN
Response of photoelectron peaks in the Martian ionosphere to solar EUV/X-ray irradiance
XiaoShu Wu, Jun Cui, YuTian Cao, WeiQin Sun, Qiong Luo, BinBin Ni
doi: 10.26464/epp2020035
Keywords: Mars, ionosphere, photoelectron, solar irradiance, MAVEN

Supported by Beijing Renhe Information Technology Co. LtdE-mail: info@rhhz.net