Advanced Search

EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Citation: Shun-Rong Zhang, Philip J. Erickson, Larisa P. Goncharenko, Anthea J. Coster, Nathaniel A. Frissell, 2017: Monitoring the geospace response to the Great American Solar Eclipse on 21 August 2017, Earth and Planetary Physics, 1, 72-76. doi: 10.26464/epp2017011

2017, 1(1): 72-76. doi: 10.26464/epp2017011

Monitoring the geospace response to the Great American Solar Eclipse on 21 August 2017

1. 

Haystack Observatory, Massachusetts Institute of Technology, 99 Millstone Road, Westford, MA 01886, USA

2. 

Center for Solar-Terrestrial Research, New Jersey Institute of Technology, 161 Warren Street, Newark, NJ 07102, USA

Corresponding author: Shun-Rong Zhang, shunrong@mit.edu

Received Date: 2017-10-07
Web Publishing Date: 2017-10-01

Key words: solar eclipse, geospace effect, ionospheric observations, ionospheric radio, citizen science

[1]

Tong Dang, JiuHou Lei, WenBin Wang, MaoDong Yan, DeXin Ren, FuQing Huang, 2020: Prediction of the thermospheric and ionospheric responses to the 21 June 2020 annular solar eclipse, Earth and Planetary Physics, 4, 231-237. doi: 10.26464/epp2020032

[2]

Hui Tian, ZhongQuan Qu, YaJie Chen, LinHua Deng, ZhengHua Huang, Hao Li, Yue Zhong, Yu Liang, JingWen Zhang, YiGong Zhang, BaoLi Lun, XiangMing Cheng, XiaoLi Yan, ZhiKe Xue, YuXin Xin, ZhiMing Song, YingJie Zhu, Tanmoy Samanta, 2017: Observations of the solar corona during the total solar eclipse on 21 August 2017, Earth and Planetary Physics, 1, 68-71. doi: 10.26464/epp2017010

[3]

JunYi Wang, XinAn Yue, Yong Wei, WeiXing Wan, 2018: Optimization of the Mars ionospheric radio occultation retrieval, Earth and Planetary Physics, 2, 292-302. doi: 10.26464/epp2018027

[4]

Rui Yan, XuHui Shen, JianPing Huang, Qiao Wang, Wei Chu, DaPeng Liu, YanYan Yang, HengXin Lu, Song Xu, 2018: Examples of unusual ionospheric observations by the CSES prior to earthquakes, Earth and Planetary Physics, 2, 515-526. doi: 10.26464/epp2018050

[5]

HuiJun Le, LiBo Liu, YiDing Chen, Hui Zhang, 2019: Anomaly distribution of ionospheric total electron content responses to some solar flares, Earth and Planetary Physics, 3, 481-488. doi: 10.26464/epp2019053

[6]

MeiJuan Yao, Jun Cui, XiaoShu Wu, YingYing Huang, WenRui Wang, 2019: Variability of the Martian ionosphere from the MAVEN Radio Occultation Science Experiment, Earth and Planetary Physics, 3, 283-289. doi: 10.26464/epp2019029

[7]

LiBo Liu, WeiXing Wan, 2018: Chinese ionospheric investigations in 2016–2017, Earth and Planetary Physics, , 89-111. doi: 10.26464/epp2018011

[8]

Nanan Balan, LiBo Liu, HuiJun Le, 2018: A brief review of equatorial ionization anomaly and ionospheric irregularities, Earth and Planetary Physics, 2, 257-275. doi: 10.26464/epp2018025

[9]

LiBo Liu, WeiXing Wan, 2020: Recent ionospheric investigations in China (2018–2019), Earth and Planetary Physics, 4, 179-205. doi: 10.26464/epp2020028

[10]

ChunHua Jiang, LeHui Wei, GuoBin Yang, Chen Zhou, ZhengYu Zhao, 2020: Numerical simulation of the propagation of electromagnetic waves in ionospheric irregularities, Earth and Planetary Physics. doi: 10.26464/epp2020059

[11]

ZhiPeng Ren, WeiXing Wan, JianGang Xiong, Xing Li, 2020: Influence of annual atmospheric tide asymmetry on annual anomalies of the ionospheric mean state, Earth and Planetary Physics, 4, 429-435. doi: 10.26464/epp2020041

[12]

Juan Yi, XuDong Gu, Wen Cheng, XinYue Tang, Long Chen, BinBin Ni, RuoXian Zhou, ZhengYu Zhao, Qi Wang, LiQing Zhou, 2020: A detailed investigation of low latitude tweek atmospherics observed by the WHU ELF/VLF receiver: 2. Occurrence features and associated ionospheric parameters, Earth and Planetary Physics, 4, 238-245. doi: 10.26464/epp2020023

[13]

WeiXing Wan, 2017: Earth science, planetary vision——A foreword to Earth and Planetary Physics (EPP), Earth and Planetary Physics, 1, 1-1. doi: 10.26464/epp2017001

[14]

Su-Fang Hu, Yong Wei, 2019: Chinese Academy of Sciences’ recent activities in boosting Chinese planetary science research, Earth and Planetary Physics, 3, 459-466. doi: 10.26464/epp2019046

[15]

Yan Cheng, Jian Lin, XuHui Shen, Xiang Wan, XinXing Li, WenJun Wang, 2018: Analysis of GNSS radio occultation data from satellite ZH-01, Earth and Planetary Physics, 2, 499-504. doi: 10.26464/epp2018048

[16]

YuMing Wang, XianZhe Jia, ChuanBing Wang, Shui Wang, Vratislav Krupar, 2020: Locating the source field lines of Jovian decametric radio emissions, Earth and Planetary Physics, 4, 95-104. doi: 10.26464/epp2020015

[17]

Tao Tang, Jun Yang, QuanQi Shi, AnMin Tian, Shi-Chen Bai, Alexander William Degeling, SuiYan Fu, JingXian Liu, Tong Shao, ZeYuan Sun, 2020: The semiannual variation of transpolar arc incidence and its relationship to the Russell–McPherron effect, Earth and Planetary Physics. doi: 10.26464/epp2020066

[18]

Yuan Jin, Ye Pang, 2020: The effect of cavity density on the formation of electrostatic shock in the lunar wake: 1-D hybrid simulation, Earth and Planetary Physics, 4, 223-230. doi: 10.26464/epp2020013

[19]

Ting Lei, HuaJian Yao, Chao Zhang, 2020: Effect of lateral heterogeneity on 2-D Rayleigh wave ZH ratio sensitivity kernels based on the adjoint method: Synthetic and inversion examples, Earth and Planetary Physics, 4, 513-522. doi: 10.26464/epp2020050

[20]

Bin Zhuang, YuMing Wang, ChengLong Shen, Rui Liu, 2018: A statistical study of the likelihood of a super geomagnetic storm occurring in a mild solar cycle, Earth and Planetary Physics, 2, 112-119. doi: 10.26464/epp2018012

Article Metrics
  • PDF Downloads()
  • Abstract views()
  • HTML views()
  • Cited by(0)
Catalog

Figures And Tables

Monitoring the geospace response to the Great American Solar Eclipse on 21 August 2017

Shun-Rong Zhang, Philip J. Erickson, Larisa P. Goncharenko, Anthea J. Coster, Nathaniel A. Frissell