Advanced Search

EPP

地球与行星物理

ISSN  2096-3955

CN  10-1502/P

Citation: Shun-Rong Zhang, Philip J. Erickson, Larisa P. Goncharenko, Anthea J. Coster, Nathaniel A. Frissell, 2017: Monitoring the geospace response to the Great American Solar Eclipse on 21 August 2017, Earth and Planetary Physics, 1, 72-76. doi: 10.26464/epp2017011

2017, 1(1): 72-76. doi: 10.26464/epp2017011

Monitoring the geospace response to the Great American Solar Eclipse on 21 August 2017

1. 

Haystack Observatory, Massachusetts Institute of Technology, 99 Millstone Road, Westford, MA 01886, USA

2. 

Center for Solar-Terrestrial Research, New Jersey Institute of Technology, 161 Warren Street, Newark, NJ 07102, USA

Corresponding author: Shun-Rong Zhang, shunrong@mit.edu

Received Date: 2017-10-07
Web Publishing Date: 2017-10-01

Key words: solar eclipse, geospace effect, ionospheric observations, ionospheric radio, citizen science

[1]

Hui Tian, ZhongQuan Qu, YaJie Chen, LinHua Deng, ZhengHua Huang, Hao Li, Yue Zhong, Yu Liang, JingWen Zhang, YiGong Zhang, BaoLi Lun, XiangMing Cheng, XiaoLi Yan, ZhiKe Xue, YuXin Xin, ZhiMing Song, YingJie Zhu, Tanmoy Samanta, 2017: Observations of the solar corona during the total solar eclipse on 21 August 2017, Earth and Planetary Physics, 1, 68-71. doi: 10.26464/epp2017010

[2]

JunYi Wang, XinAn Yue, Yong Wei, WeiXing Wan, 2018: Optimization of the Mars ionospheric radio occultation retrieval, Earth and Planetary Physics, 2, 292-302. doi: 10.26464/epp2018027

[3]

Rui Yan, XuHui Shen, JianPing Huang, Qiao Wang, Wei Chu, DaPeng Liu, YanYan Yang, HengXin Lu, Song Xu, 2018: Examples of unusual ionospheric observations by the CSES prior to earthquakes, Earth and Planetary Physics, 2, 515-526. doi: 10.26464/epp2018050

[4]

LiBo Liu, WeiXing Wan, 2018: Chinese ionospheric investigations in 2016–2017, Earth and Planetary Physics, , 89-111. doi: 10.26464/epp2018011

[5]

Nanan Balan, LiBo Liu, HuiJun Le, 2018: A brief review of equatorial ionization anomaly and ionospheric irregularities, Earth and Planetary Physics, 2, 257-275. doi: 10.26464/epp2018025

[6]

MeiJuan Yao, Jun Cui, XiaoShu Wu, YingYing Huang, WenRui Wang, 2019: Variability of the Martian ionosphere from the MAVEN Radio Occultation Science Experiment, Earth and Planetary Physics, 3, 283-289. doi: 10.26464/epp2019029

[7]

Yan Cheng, Jian Lin, XuHui Shen, Xiang Wan, XinXing Li, WenJun Wang, 2018: Analysis of GNSS radio occultation data from satellite ZH-01, Earth and Planetary Physics, 2, 499-504. doi: 10.26464/epp2018048

[8]

WeiXing Wan, 2017: Earth science, planetary vision——A foreword to Earth and Planetary Physics (EPP), Earth and Planetary Physics, 1, 1-1. doi: 10.26464/epp2017001

[9]

Su-Fang Hu, Yong Wei, 2019: Chinese Academy of Sciences’ recent activities in boosting Chinese planetary science research, Earth and Planetary Physics, 3, 459-466. doi: 10.26464/epp2019046

[10]

Bin Zhuang, YuMing Wang, ChengLong Shen, Rui Liu, 2018: A statistical study of the likelihood of a super geomagnetic storm occurring in a mild solar cycle, Earth and Planetary Physics, 2, 112-119. doi: 10.26464/epp2018012

[11]

ZhongHua Yao, 2017: Observations of loading-unloading process at Saturn’s distant magnetotail, Earth and Planetary Physics, 1, 53-57. doi: 10.26464/epp2017007

[12]

Adriane Marques de Souza Franco, Markus Fränz, Ezequiel Echer, Mauricio José Alves Bolzan, 2019: Correlation length around Mars: a statistical study with MEX and MAVEN observations, Earth and Planetary Physics. doi: 10.26464/epp2019051

[13]

Jian Rao, YueYue Yu, Dong Guo, ChunHua Shi, Dan Chen, DingZhu Hu, 2019: Evaluating the Brewer–Dobson circulation and its responses to ENSO, QBO, and the solar cycle in different reanalyses, Earth and Planetary Physics, 3, 166-181. doi: 10.26464/epp2019012

[14]

GuoZhu Li, BaiQi Ning, Ao Li, SiPeng Yang, XiuKuan Zhao, BiQiang Zhao, WeiXing Wan, 2018: First results of optical meteor and meteor trail irregularity from simultaneous Sanya radar and video observations, Earth and Planetary Physics, 2, 15-21. doi: 10.26464/epp2018002

[15]

Ru Liu, YongHong Zhao, JiaYing Yang, Qi Zhang, AnDong Xu, 2019: Deformation field around a thrust fault: A comparison between laboratory results and GPS observations of the 2008 Wenchuan earthquake, Earth and Planetary Physics. doi: 10.26464/epp2019047

Article Metrics
  • PDF Downloads()
  • Abstract views()
  • HTML views()
  • Cited by(0)
Catalog

Figures And Tables

Monitoring the geospace response to the Great American Solar Eclipse on 21 August 2017

Shun-Rong Zhang, Philip J. Erickson, Larisa P. Goncharenko, Anthea J. Coster, Nathaniel A. Frissell